जिल्हाधिकारी आदेश

कोव्हिडच्या रेमडिसीवरसह अन्य औषधांचा काळाबाजार केल्यास कारवाई-जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

जळगाव दि-2 जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी 22 मार्च, 2021 अन्वये सर्व खाजगी रुग्णालयांनी लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांवर करावयाच्या वैद्यकीय उपचाराबाबत मार्गदर्शक सूचना
दिलेल्या आहेत. जिल्हयात कोविड-19 विषाणूचा संसर्गात वाढ होत असून बाधित / संशयीत रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होतच असून बाजारामध्ये काही होलसेल औषधी डिलर्स औषध विक्रेते यांचेकडून Remdesivir, Tocilizumab, Itolizumab या औषधींचा साठा करुन कृत्रिम टंचाई निर्माण करत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आलेले आहे. कोविड-19 च्या उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधींची साठेबाजी रोखणेकामी खालील प्रमाणे आदेश आज जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेले आहे.
1) होलसेल औषधी डिलर्स / औषध विक्रेते यांचेकडून Remdesivir, Tocilizumab, Itolizumab या औषधांचा
पुरवठा प्राधान्याने शासकीय कोविड हॉस्पीटल्स, तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक जळगांव यांचेकडून कोविड-19
उपचारासाठी मान्यता दिलेली खाजगी हॉस्पीटल्स, परवानाधारक औषध विक्रेते व शासनमान्य नोंदणीकृत
वैद्यकीय व्यवसायी यांनाच करावा.
2) शासन मान्य नोंदणीकृत वैद्यकीय परवानधारक डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय खाजगी व्यक्तींना Remdesivir,
Tocilizumab, Itolizumab ही इंजेक्शने उपलब्ध करुन देण्यात येवू नयेत.
3) सदर औषधांचा कृत्रिम टंचाई निर्माण होणार नाही याबाबतची दक्षता होलसेल औषधी डिलर्स | औषध विक्रेते यांनी घ्यावी. वरील बाबींचे पालन होत आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री किंवा तपासणी करण्याची जबाबदारी ही औषध निरीक्षक, अन्न व औषध प्रशासन यांची राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील. अशी माहिती जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी एका आदेशान्वये दिलेली आहे.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.