जिल्हाधिकारी आदेश

जळगाव जिल्ह्यातील “ही” दुकाने आता अत्यावश्यक सेवेत- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

जळगाव दि-28 पावसाळ्यात करण्यात येणाऱ्या कामासाठी लागणारे साहित्य विक्री व दुरूस्ती करणारे या दुकानांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्यात आलेला आहे. आदेश दिनांक 24 मे, 2021 अन्वये संपूर्ण जळगांव जिल्ह्याकरीता सकाळी 07.00 ते सकाळी 11.00 या अत्यावश्यक सेवांच्या दुकानांच्यावेळेत खालील बाबींचा समावेश करण्यात येत आहे.
1) छत्री दुरुस्ती करणारी दुकाने, प्लास्टीक शिट, ताडपत्री, रेनकोट इत्यादी वस्तू विक्री व दुरुस्ती करणारी दुकाने
व घटक सुरु राहतील.
2) दिनांक 15 मे ते दिनांक 20 मे या कालावधीत चक्री वादळामुळे तसेच आगामी येणा-या मान्सून कालावधीत
घर तसेच इतर बांधकाम यांची दुरुस्ती, सुरक्षितता यासाठी करावयाच्या उपाययोजनेसाठी आवश्यक साहित्य
विक्री करणारे दुकाने व घटक सुरु राहतील.
3) वरील नमूद आस्थापनांच्या ठिकाणी काम करणारे सर्व कर्मचारी / कामगार यांचे भारत सरकार यांचेकडील
निर्देशानुसार (वय वर्षे 45 वरील) लसीकरण करुन घेणे बंधनकारक राहील.
वरील बाबींशी निगडीत असणा-या सर्व व्यक्तींनी कोविड-19 नियमावलींचे काटेकोरपणे पालन करणे
आवश्यक राहील. नियमांचे उल्लंघन करणारे दुकान मालक / चालक व घटक यांचेकडून रुपये 10,000/- मात्र दंड
आकारण्यात येईल व पुन्हा चूक केल्याचे आढळून आल्यास कोविड-19 चा संसर्ग कमी होईपावेतो सदरचे दुकाने बंद
ठेवण्यात येतील.
वरील सुचनांचे पालन होत आहे किंवा नाही याची जबाबदारी संयुक्तरित्या पोलीस विभाग व
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र
राहील.असे आदेश आज जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी काढलेले आहेत.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.