जिल्हाधिकारी आदेश

मांजा,नाॕयलान धाग्यांची निर्मिती ,वापर,साठवणूकीवर बंदी- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

जळगाव – मकर संक्रात या सणाच्या व इतर वेळेस पतंग उडविण्यासाठी प्लास्टीक किंवा इतर कृत्रिम वस्तुपासुन बनविलेल्या नायलॉन मांजाचा वापर मोठया प्रमाणात करण्यात येत असून दोन पतंगामध्ये वर्षन होऊन मोठया प्रमाणात मांजा तुटुन उंच झाडे व इमारतीमध्ये मांजा अडकतो व त्यामुळे वनपक्षी यांचे जिवीतास धोका निर्माण होऊन पशु-पक्षी जखमी मृत होत असतात. पतंगासह तुटल्लेल्या नायलॉन मांजाच्या धाग्यांचे तुकडे जमिनीवर पडुन त्याचे विघटन होण्यासारखे नसल्याने गटारे व नदी-नाल्यासारख्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे निर्माण करतात. तसेच गाय अथवा तत्सम प्राण्यांनी नायलॉन मांजाचे तुकडे समाविष्ठ असलेले खाद्य सेवन केल्यामुळे त्यांना गुदमरणचा त्रास होतो. अशा प्रकारे सदर मांजा/धाग्यांमधील प्लास्टीकच्या वस्तुमुळे विविध प्रकारचे दुष्परीणाम होत असतात. त्यामुळे पंतग उडवण्याच्या नायलॉन मांजा धाग्यामुळे होणा-या प्राणघातक इजांपासुन पक्षी व मानव यांचे जिविताचे संरक्षण करण्याकामी पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम 1886 चे कलम 5 व 15 अन्वये, नायलॉन मांजाची साठवणुक, विक्री, निर्मीती व वापर करण्यावर इकडील कार्यालयाचे आदेश क्रमांक दंडप्र-01/कावि 2021/01 दिनांक 01 जानेवारी, 2021 अन्वये बंदी घालणेत आलेली आहे. सदर पार्श्वभूमीवर मा.जिल्हाधिकारी यांचेतर्फे खालीलप्रमाणे आवाहन करण्यात येत आहे.
1) मकर संक्रात या सणाच्या व इतर वेळेस पतंग उडविण्यासाठी वापरण्यात येणा-या प्लास्टीक किंवा इतर कृत्रिम वस्तुपासुन बनविलेल्या नायलॉन मांजा या नावाने परिचित असलेल्य पक्कया धाग्याच्या निर्माती, विक्री, साठवणुक व वापर करण्यास संपूर्ण जळगांव जिल्हयात कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात आलेली असल्याने सदर नायलॉन मांज्यांची खरेदी विक्री करण्यात येवू नये.
2) जळगांव जिलयातील सर्व घाऊक व्यापारी/किरकोळ व्यापारी/साठवणूकदार यांनी नायलोन मांजाची विक्री व साठवणुक करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास सदर बाब ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 चे कलम 15 अन्वये शिक्षेस पात्र राहीन.असे आदेश आज जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी काढलेले आहेत.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.